Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bytowie Spółka Akcyjna
www.pksbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Informacje o firmie
Organa
Statut
Informacje
Informacje dla pasażerów
Przetargi
Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Ogłoszenia
Ogłoszenie konkursu
Sprawozdanie finansowe
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej
Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej 2019
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej 2023
RODO
RODO - publiczna
RODO - przetargi
Dla akcjonariuszy
Ogłoszenia i zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza Spółki PKS Bytów S.A. z siedzibą w Bytowie przy ul. Wybickiego 2 zaprasza do składania ofert na: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

I. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

II. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki” należy składać osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru do dnia 10 października 2014 r. do godz. 1500 na adres: PKS Bytów S.A. ul. Wybickiego 2 77-100 Bytów Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

III. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1. Po przedłożeniu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego biegły rewident obowiązany będzie do obecności na przynajmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń Rady Nadzorczej biegły rewident powiadomiony zostanie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej obciążają biegłego rewidenta).

2. Biegły rewident obowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

3. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (na własny koszt).

4. Ten sam podmiot nie może badać sprawozdania finansowego Spółki lub przedsiębiorstwa, z którego w wyniku przekształcenia Spółka powstała, przez 3 kolejne lata.

5. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy. Nie mogą uczestniczyć w konsorcjum biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki lub przedsiębiorstwa, z którego w wyniku przekształcenia Spółka powstała przez kolejne 3 lata samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

6. Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić w terminie do 31.03.2015 r.

7. Zapłata za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu opinii i raportu przez Radę Nadzorcza.

8. Dodatkowe informacje w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego można uzyskać u Głównego Księgowego, tel. 059 822 34-21

IV. Oferta winna zawierać:

1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów (z podaniem numeru i daty wpisu), wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (z podaniem numeru i daty wpisu), informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej i ewentualnie uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzonej pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania,

5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Andrzej Wirkus
Udostępnił: Andrzej Wirkus (2015-03-26, godz. 08:48)
Modyfikacja: Andrzej Wirkus (2015-03-26, godz. 08:25)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 65525