Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bytowie Spółka Akcyjna
www.pksbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Informacje o firmie
Organa
Statut
Informacje
Informacje dla pasażerów
Przetargi
Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Ogłoszenia
Ogłoszenie konkursu
Sprawozdanie finansowe
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej
Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej 2019
RODO
RODO - publiczna
RODO - przetargi

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BYTOWIE S.A.
ul. Wybickiego 2; 77-100 Bytów

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

położonych w Bytowie przy ul. Wybickiego 2.

Działki niezabudowanej nr: 25/4 o pow. 0,3384 ha wraz z ¼ udziału w działce 25/5 o łącznej pow. 0.0445 ha - cena wywoławcza 506.000,00, (do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT 23%).

Działki zabudowanejo nr 25/ 6 o pow. 0.3109 ha (na nieruchomości posadowiony jest jednokondygnacyjny budynek biurowo-magazynowo-produkcyjny o powierzchni 235 m2 podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz do sieci elektroenergetycznej), wraz ¼ udziału w działce 25/5 o łącznej pow. 0.0445 ha cena wywoławcza 677.000,00 zł.

Działki są opisane w księdze wieczystej KW SL1B/00027206/2

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach przetargu zawiera Regulamin.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.1 Zapoznanie się z regulaminem przetargu opublikowanym na stronie internetowej Organizatora: www.pksbytow.pl w zakładce BIP.

1.2 Wpłata wadium w wysokości 50 600,00 zł lub 67 700,00 zł odpowiednio do przedmiotu, którego dotyczyć ma oferta. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze 40 1240 3783 1111 0000 4080 8428 w Banku PEKAO S.A.                           I/O Bytów najpóźniej do dnia 13 maja 2020 r.

1.3 Złożenie oferty zgodnej z warunkami opisanymi w Regulaminie,  w przewidzianym                          w nim terminie, z kompletem wymaganych załączników.

 

2. Oferty należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczyć osobiście na adres Organizatora.

3. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu  14 maja 2020 r. o godz. 15.00 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Organizatora.

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie PKS Bytów S.A. w Bytowie przy ul. Wybickiego 2 pokój nr 24.

5. Uczestnikowi przetargu, który zwyciężył w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepadnie na rzecz PKS w Bytowie S.A. Koszty sporządzenia umowy poniesie nabywca. Oferta jest wiążąca przez 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
2020 04 27 ogłoszenie o przetargu.docx16,04 kB
2020 04 27 wzór oferty.docx18,13 kB
Regulamin PDF.pdf4 050,67 kB
Ogłoszenie pdf.pdf439,46 kB
Autor dokumentu: Andrzej Wirkus
Udostępnił: Andrzej Wirkus (2020-04-30, godz. 09:01)
Modyfikacja: Andrzej Wirkus (2020-04-30, godz. 09:00)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 40952